Photoshop for B&W Photography (ONLINE)

รายละเอียดเนื้อหา

Part - 1
• แนะนำโปรแกรม Photoshop CC 2020
• การอิมพอร์ทไฟล์ภาพจากล้องแบบเป็นระบบ
• การบริหารจัดการไฟล์ภาพด้วยโปรแกรม Adobe Bridge

• Assignment ครั้งที่ 1.

Part – 2

• การsettingโปรแกรม Camera Raw 12 ก่อนการใช้งาน
• การคอนเวิร์ดไฟล์ Raw ให้ได้ไฟล์ขาวดำคุณภาพสูงด้วย ACR.
• การปรับแต่งไฟล์ขั้นสูงในโปรแกรม ACR
• Assignment ครั้งที่ 2.

Part - 3
• การsettingโปรแกรม Photoshop CC 2020 ก่อนการใช้งาน
• ระบบการจัดการสีสำหรับงานขาวดำ
• Workflow การทำงานแบบ Smart Object
• การทำ Global Contrast และ Local Contrast
• การใช้งาน Selection, Layer, Mask
• การใช้ปรับโทนภาพด้วย Level, Curve แบบ Adjustment layer
• การตรวจสอบคุณภาพไฟล์งาน ให้ได้ไฟล์งานคุณภาพสูง และการเตรียมไฟล์เพื่อส่งงานพิมพ์
• Assignment ครั้งที่ 3.